Profile

WTC-MACRO vyrába a dodáva niekoľko typov a prevedení odlučovačov ropných látok / odlučovačov ľahkých kvapalín /. Tu sú prezentované odlučovače ropných látok s prietokmi 0 až 150 l/s a s výstupnými parametrami 5 mg/l NEL a 0.1 mg/l NEL.

Charakteristika:
Odlučovač ropných látok MACRO®OS je určený na čistenie odpadových vôd znečistených voľnými ropnými látkami. Je ho vhodné použiť všade tam, kde to príslušné predpisy priamo nariaďujú, alebo kde odpadové vody včítane vôd dažďových obsahujú, alebo môžu obsahovať voľné ropné látky. Výskyt týchto odpadových vôd je možné predpokladať napr. u čerpacích staníc pohonných hmôt, parkovísk a u všetkých spevnených plôch, kde sa manipuluje s ropnými látkami. Odlučovač nie je vhodné použiť na odlúčenie emulgovaných ropných látok, ktoré vznikajú pri použití chemických prostriedkov a ďalej k čisteniu vôd s obsahom látok tuhnúcich pri teplotách vyskytujúcich sa v kanalizácii (napr. tuky, ťažké vykurovacie oleje ...)

Popis:
Odlučovač ropných látok MACRO®OS je dodávaný v plastovom prevedení / PP / v jednoplášťovom resp. dvojplášťovom variante. Pri dvojplášťovom prevedení sa k priemeru nádrže pripočítava 300 mm. Je tvorený jednou , alebo viacerými navzájom funkčne prepojenými nádržami. Jeho súčasťou je sedimentačná časť určená na sedimentáciu nerozpustných látok a časť odlučovacia – v ktorej dochádza k samotnému odlúčeniu voľných ropných látok. Odlučovacia časť môže byť riešená dvojstupňovo: gravitačne – koalescenčná ( NEL do 5 mg/l ), alebo trojstupňovo: gravitačne – koalescenčne – sorpčná ( NEL do 0,1mg/l ). Odlučovače ropných látok MACRO®OS sú navrhované podľa EN 858-1 s usadzovacím kalovým priestorom 100 x NS. Pre detailné informácie kontaktujte našu technologickú kanceláriu.

Dokumentácia

Profile
 

Kontakty

Adresa pre náštevy:
MACRO Products s.r.o. / WTC-MACRO
Petöfiho 22
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Slovenská republika
email: products@wtc-macro.com

Poštová adresa:
MACRO Products s.r.o. / WTC-MACRO
Južná 41
949 01 Nitra
Slovenská republika