ProfileDomová biologická čistiareň MACRO® WWTP 05 je ČOV typu SX určená na čistenie odpadových vôd z rodinného domu. V tomto článku sa nevenujeme iným veľkostiam ČOV, pretože čistiareň odpadových vôd, ktorá je určená pre jeden rodinný dom t.j. pre obydlie trvalo obývané maximálne 6 osobami, má iné technologické a funkčné vlastnosti ako čistiarne odpadových vôd s väčšou kapacitou.


Domová biologická čistiareň MACRO® WWTP 05 pracuje na mechanicko-biologickom princípe a slúži na čistenie splaškových vôd z rodinného domu /kuchyňa, kúpeľňa, WC.../ Je navrhnutá v súlade s EN 12566-3 na základe dlhoročných skúseností s návrhom, výrobou a servisom čistiarní odpadových vôd. Celá konštrukcia ČOV je navrhnutá na bezproblémovú dlhoročnú prevádzku v podmienkach "laickej" obsluhy a v podmienkach nerovnomerných prítokov odpadovej vody.

Popis konštrukcie
Domová biologická čistiareň MACRO® WWTP 05 je vyrábaná vo výrobných prevádzkach zoskupenia WTC-MACRO z PP materiálu skružovaním a zvarovaním. Čistiareň odpadových vôd po stránke konštrukčnej vychádza z požiadaviek na technologické objemy jednotlivých sekcií, kde vhodne využíva jednotlivé funkčné časti na zabezpečenie statickej pevnosti konštrukcie a teda jej životnosť po materiálovo-stavebnej stránke je extrémne dlhá. PP materál použitý na konštrukciu je prvotriedny certifikovaný produkt. V žiadnom prípade pri výrobe ČOV nepoužívame rôzne lacné náhrady v podobe hnedých a čiernych recyklovaných materiálov s pochybnými vlastnosťami.

Popis funkcie
Odpadová voda z rodinného domu priteká cez odvetranú kanalizáciu do prvej sekcie ČOV MACRO® WWTP 05, kde je tuhé znečistenie čiastočne dezintegrované. Nátoková časť ČOV je premiešavaná systémom hrubej bubliny. Voda prechádza do primárnej usadzovacej časti, kde je organické znečistenie čiastočne hydrolyzované. Predupravená odpadová voda prechádza z primárnej usadzovacej sekcie cez systém flotačných prepážok do aktivačnej časti. Tu je pomocou aeračného elementu prevzdušňovaná. V tejto sekcii dochádza k podstatnej redukcii organického znečistenia a amoniakálneho dusíka. Voda z aktivačnej časti preteká do vertikálnej dosadzovacej nádrže. Z nej odteká systémom riadeného odtoku /kvôli zabezpečeniu retenčnej kapacity ČOV / do odtokového kanálu. Prebytočný a vrátny kal je z dosadzovacej nádrže odvádzaný systémom mamutky.

 
 
 
 
 

Dokumentácia

 

Kontakty

Adresa pre náštevy:
MACRO Products s.r.o. / WTC-MACRO
Petöfiho 22
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Slovenská republika
email: products@wtc-macro.com

Poštová adresa:
MACRO Products s.r.o. / WTC-MACRO
Južná 41
949 01 Nitra
Slovenská republika